Các Ngành Công Nghiệp Ấn Độ Sản Xuất Máy Móc Hoặc Sản Xuất Than đá