Hai Yếu Tố Dữ Liệu Có Thể đã Thúc đẩy Sự Phát Triển Của Khai Thác ở Nam Mỹ