Sự Khó Khăn Của Việc Khai Thác Trong Ngành Công Nghiệp